Algemene voorwaarden van GSWRX B.V., gevestigd aan de Zutphenseweg 6 B, 7418 AJ Deventer, gedeponeerd bij de rechtbank Overijssel, KvK 73386863 locatie Zwolle op 3 oktober 2019 onder dossiernummer 44/2019.  

Artikel 1 – Definities

GSWRX B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.  

 

Opdrachtgever: de partij, die met GSWRX B.V. een overeenkomst wenst aan te gaan of aangaat.  

 

Experimenteer contract: overeenkomst tussen GSWRX B.V. en opdrachtgever waarbij GSWRX B.V. in opdracht van opdrachtgever onder meer onderzoek verricht door onder meer gebruik te maken van digitale technologieën al dan niet in een (digitale) experimentele omgeving en al dan niet door gebruik te maken van iteratieve processen.  

 

Servicecontract: overeenkomst tussen opdrachtgever en GSWRX B.V., waarbij GSWRX B.V. diensten levert, waaronder het ter beschikking stellen van faciliteiten of ruimtes de organisaties van zakelijke bijeenkomsten of cursussen, evenementen, of andersoortige activiteiten en het uitvoeren van werkpakketten ter bevordering van het begeleiden en ontwikkelen van startups en andere ondernemingen en het in dit kader aangaan van samenwerkingsverbanden met overheid, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en financiële instellingen.  

 

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden van GSWRX B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met GSWRX B.V.  

 

2.2 Door (toekomstige) Opdrachtgevers of derden gehanteerde algemene voorwaarden worden door GSWRX B.V. van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen van of overeenkomsten met GSWRX B.V.  

 

2.3 Uitsluitend door middel van een rechtsgeldig namens GSWRX B.V. ondertekend geschrift, kan van een of meer onderdelen van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.  

 

2.4 Kopjes vermeld boven artikelen zijn uitsluitend bedoeld om een globale indicatie van de inhoud te geven, maar geven de betreffende artikelen geen ruimere of beperktere betekenis.  

 

2.5 Indien een of meer artikelen of onderdelen daarvan nietig of vernietigbaar zouden zijn, behouden de andere (onderdelen van) de artikelen van deze algemene voorwaarden hun (rechts-)geldigheid.  

 

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Elke aanbieding van GSWRX B.V. is vrijblijvend, behoudens voor zover door GSWRX B.V. schriftelijk is medegedeeld dat een aanbieding niet vrijblijvend is. De vrijblijvendheid van een aanbieding betekent onder anderen dat, zolang onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever niet heeft plaatsgevonden, GSWRX B.V. gerechtigd is een aanbod in te trekken of te wijzigen. Uitingen op de website van GSWRX B.V. hebben nimmer te gelden als een aanbod van GSWRX B.V., doch uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

 

3.2De in een aanbieding vermelde specificaties of andere gegevens, zoals bijvoorbeeld technische of softwarematige gegevens dan wel verwachte levertijden gelden slechts als aanduiding bij benadering en binden GSWRX B.V. niet.

 

3.3 Een overeenkomst met GSWRX B.V. komt uitsluitend tot stand door:

– schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van een schriftelijke aanbieding door GSWRX B.V.;

-ondertekening door Opdrachtgever en GSWRX B.V. van een door GSWRX B.V. opgestelde overeenkomst;

– schriftelijke vastlegging door GSWRX B.V. van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

3.4 Een mondelinge toezegging namens GSWRX B.V., bindt GSWRX B.V. slechts, voor zover deze rechtsgeldig en schriftelijk wordt bevestigd aan Opdrachtgever.

 

3.5 Opdrachtgever verbindt zich jegens GSWRX B.V. om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GSWRX B.V. nimmer hetgeen met GSWRX B.V. is overeengekomen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Opdrachtgever verbindt zich jegens GSWRX B.V. om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GSWRX B.V.

nimmer hetgeen GSWRX B.V. op basis van een experimenteerovereenkomst op enigerlei wijze zoals digitaal, mondeling als schriftelijk aan opdrachtgever heeft verstrekt of gedeeld aan derden geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen en

nimmer door GSWRX B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde locaties, ruimtes, faciliteiten of andersoortige prestaties geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen, ongeacht of deze derden voor dat gebruik of de ter beschikking stelling een tegenprestatie levert aan Opdrachtgever of GSWRX B.V.

Artikel 4 – Prijzen   

4.1 Alle door GSWRX B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anderszins is vermeld.

4.2 Voor zover GSWRX B.V. met Opdrachtgever overeenkomsten sluit waarvan de looptijd langer is dan één jaar, is GSWRX B.V. gerechtigd jaarlijks de overeengekomen prijzen te verhogen met maximaal 5%. Prijzen zullen in de regel in het eerste kwartaal van een jaar verhoogd kunnen worden, ongeacht of sinds het sluiten van de overeenkomst meer of minder dan een jaar is verstreken.

Artikel 5 – Betaling  

5.1 Opdrachtgever is gehouden facturen van GSWRX B.V. binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

 

5.2 Opdrachtgever doet onherroepelijk afstand van eventuele rechten de betaling van facturen van GSWRX B.V. op te schorten, dan wel met door GSWRX B.V. gefactureerde bedragen vermeende vorderingen van Opdrachtgever, dan wel kortingen te verrekenen.

 

5.3 GSWRX B.V. is te allen tijde, derhalve ook tussentijds gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat vooruitbetaald wordt, dan wel zekerheid gesteld wordt. GSWRX B.V. is gerechtigd, totdat vooruitbetaald is, dan wel nadere zekerheid is gesteld eventuele verbintenissen van GSWRX B.V. ten opzichte van Opdrachtgever op te schorten.

 

5.4 Voor zover Opdrachtgever in gebreke is binnen de gestelde of overeengekomen termijn prestaties te verrichten, waaronder betalingen aan GSWRX B.V., is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en over niet betaalde bedragen wettelijke (handels-)rente aan GSWRX B.V. verschuldigd.

 

5.5 Voor zover Opdrachtgever ten opzichte van GSWRX B.V. in verzuim is, is Opdrachtgever voor buitengerechtelijke werkzaamheden van GSWRX B.V. incassokosten verschuldigd van 10% van het gefactureerde bedrag, met een minimum van € 500,00 exclusief BTW.

Artikel 6 – Levering en levertijd  

6.1 Door GSWRX B.V. opgegeven levertijden, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.

 

6.2 Levertijden van GSWRX B.V. starten nimmer eerder dan nadat GSWRX B.V. van opdrachtgever alle door GSWRX B.V. verzochte informatie benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen.

 

6.3 Levertijden zijn altijd afhankelijk van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en mede gebaseerd op tijdige door derden voor de uitvoering van de overeenkomst door GSWRX B.V. te verrichten prestaties of te leveren zaken. Voor zover vertraging ontstaat door wijziging van de in de eerste zin vermelde omstandigheden of doordat derden de door hen te leveren prestaties niet tijdig verrichten, is GSWRX B.V. steeds gerechtigd de levertijd te verlengen, zonder dat GSWRX B.V. in verzuim raakt.

 

6.4 Overschrijding door GSWRX B.V. van de levertijd geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Daarnaast geeft overschrijding van de levertijd door GSWRX B.V. de Opdrachtgever geen recht enige overeenkomst te ontbinden of op te zeggen, dan wel de eigen verbintenissen van opdrachtgever op te schorten of anderszins niet na te komen.

Artikel 7 – Experimenteerovereenkomst  

7.1 Opdrachtgever aanvaardt dat een experimenteerovereenkomst uitsluitend inspannings- verbintenissen van de zijde van GSWRX B.V. bevat en geen resultaatsverbintenissen.

 

7.2 Opdrachtgever aanvaardt dat GSWRX B.V. ten aanzien van experimenteerovereenkomsten aan opdrachtgever geen enkele garantie biedt dat de uitvoering van de experimenteerovereenkomst leidt tot een voor opdrachtgever bruikbaar eindresultaat en evenmin tot een al dan niet tastbaar eindproduct.

 

7.3 Opdrachtgever aanvaardt, dat zij de overeengekomen prijs voor uitvoering van de experimenteerovereenkomst aan GSWRX B.V. verschuldigd is ongeacht of GSWRX B.V. aan opdrachtgever door uitvoering van de overeenkomst een voor opdrachtgever bruikbaar eindresultaat verstrekt.

 

7.4 Opdrachtgever aanvaardt dat hij het risico draagt van het geheel of gedeeltelijke toepassen van hetgeen voortvloeit uit een experimenteerovereenkomst Opdrachtgever, dan wel met aan Opdrachtgever gelieerde partijen.

 

7.5 Opdrachtgever aanvaardt dat hij geen aanspraak kan maken op restitutie van (een deel van) de overeengekomen prijs met betrekking tot een experimenteerovereenkomst en evenmin aanspraak kan maken op vermindering van de overeengekomen prijs in geval een experimenteerovereenkomst voor Opdrachtgever niet leidt tot een bruikbare uitkomst of eindresultaat.

Artikel 8 – Bepalingen voor servicecontracten over ter beschikking gestelde ruimtes  

8.1 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van GSWRX B.V. alle door GSWRX B.V. verstrekte, dan wel te verstrekken mondelinge of schriftelijke instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van ter beschikking gestelde (gemeenschappelijke) ruimtes direct en stipt op te volgen.

 

8.2 Voor zover door GSWRX B.V. aan Opdrachtgever ruimtes ter beschikking zijn gesteld, verbindt Opdrachtgever zich ten opzichte van GSWRX B.V. uitsluitend de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimtes te betreden en nimmer niet aan hem ter beschikking gestelde ruimtes te betreden, behoudens voor zover het gemeenschappelijke ruimtes betreft.

 

8.3 Opdrachtgever verbindt zich jegens GSWRX B.V. aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimtes of andere ruimtes voor geen enkel ander doel te gebruiken, dan voor het met de overeenkomst beoogde doel. Opdrachtgever aanvaardt, voor zover hij aan hem ter beschikking gestelde ruimtes of gemeenschappelijke ruimtes voor een ander doel gebruikt, dan het in de vorige zin omschreven doel, zulks kan leiden tot beëindiging van het gebruiksrecht van Opdrachtgever. Als GSWRX B.V. genoodzaakt is de terbeschikkingstelling van ruimtes aan Opdrachtgever te beëindigen, is GSWRX B.V. gerechtigd de volledige gebruiksvergoeding voor de overeengekomen contractduur bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

8.4 Opdrachtgever accepteert de aan hem ter beschikking gestelde ruimtes in de staat waarin deze zich ten tijde van de terbeschikkingstelling bevinden. Het is Opdrachtgever behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GSWRX B.V. niet toegestaan aan hem ter beschikking gestelde ruimtes te veranderen of te beschadigen.

 

8.5 Opdrachtgever verbindt zich bij het einde van het gebruik van het ter beschikking gestelde ruimtes, ongeacht de reden, deze ruimtes met onmiddellijke ingang volledig te ontruimen en schoon aan GSWRX B.V. ter beschikking te stellen.

Artikel 9 – Gebruiksregels bij servicecontracten 

9.1 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van GSWRX B.V. te bevorderen, dat haar medewerkers of gasten zich gedragen in GSWRX B.V. naar regels van goed fatsoen.

 

9.2 Opdrachtgever verbindt zich ertoe jegens GSWRX B.V., dat haar medewerkers of gasten geen dieren meenemen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GSWRX B.V.

 

9.3 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van GSWRX B.V. om alle mondeling of schriftelijk gegeven veiligheidsinstructies of instructies verband houdend met ordevoorschriften direct na te komen en medewerkers en eventuele gasten te bewegen deze instructies eveneens na te komen.

 

9.4 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van GSWRX B.V. gegevens over de hoeveelheid te verwachten gasten tijdig aan GSWRX B.V. door te geven.

 

9.5 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van GSWRX B.V. nergens posters of andere gegevensdragers op te hangen of te bevestigen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GSWRX B.V.

 

9.6 Opdrachtgever verbindt zich ten opzichte van GSWRX B.V. binnen 30 dagen na factuurdatum in rekening gebrachte bedragen te voldoen, verband houdend met de niet-naleving van de gebruiksregels, althans het verhelpen van schade door niet-naleving van de gebruiksregels.

Artikel 10 – uitvoering servicecontracten  

10.1 Bij servicecontracten verbindt Opdrachtgever zich jegens GSWRX B.V. tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen welke redelijkerwijs van belang is voor GSWRX B.V. voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

10.2 Voorafgaand aan en gedurende de uitvoeringsperiode van een overeenkomst als bedoeld in artikel 10.1 zullen Opdrachtgever en GSWRX B.V. tijdig overleg voeren met betrekking tot de organisatie en uitvoering van het servicecontract.

 

10.3 Opdrachtgever aanvaardt, dat GSWRX B.V. gerechtigd is een verbintenis uit een servicecontract naar eigen inzicht te organiseren, in te richten, dan wel te wijzigen.

 

10.4 Opdrachtgever aanvaardt, dat GSWRX B.V. gerechtigd is de locatie en het tijdstip van een bijeenkomst, of cursus te wijzigen, dan wel aangekondigde sprekers, docenten of andere voor de uitvoering noodzakelijke medewerkers te vervangen, ongeacht het tijdstip waarop zulks plaatsvindt.

Artikel 11 – Gebruik audiovisuele middelen en Wifi  

11.1 Opdrachtgever verbindt zich jegens GSWRX B.V. op zorgvuldige wijze om te gaan met ter beschikking gestelde audiovisuele middelen en Wifi. Opdrachtgever verbindt zich jegens GSWRX B.V. te bevorderen dat werknemers of gasten van Opdrachtgever, dan wel andere personen die namens Opdrachtgever in locaties van GSWRX B.V. zijn, eveneens zorgvuldig omgaan met ter beschikking gestelde audiovisuele middelen en Wifi.

 

11.2 Opdrachtgever verbindt zich jegens GSWRX B.V. schade toegebracht door Opdrachtgever of diens werknemers of gasten aan ter beschikking gestelde audiovisuele middelen, dan wel Wifi direct schriftelijk door te geven aan GSWRX B.V.

 

11.3 Voor zover door GSWRX B.V. ter beschikking gestelde audiovisuele middelen door Opdrachtgever, diens werknemers of gasten verkeerd gebruik worden of al dan niet onherstelbaar beschadigd worden, is Opdrachtgever gehouden aan GSWRX B.V. de aanschafkosten van vervangende apparatuur, dan wel een vervangende Wifi-aansluiting en montage daarvan vergoeden.

 

11.4 Opdrachtgever aanvaardt, dat GSWRX B.V. niet kan garanderen, dat de ter beschikking gestelde audiovisuele apparatuur, dan wel Wifi-verbindingen steeds volledig en adequaat werken. Opdrachtgever aanvaardt, dat GSWRX B.V. niet aansprakelijk is voor het niet of niet adequaat werken van de ter beschikking gestelde audiovisuele apparatuur, dan wel de Wifi-verbinding.

Artikel 12 – Bepalingen voor servicecontracten over catering  

12.1 Voor zover GSWRX B.V. krachtens een overeenkomst met Opdrachtgever zich verbindt cateringactiviteiten te verlenen, verbindt Opdrachtgever zich ten opzichte van GSWRX B.V. tenminste twee werkdagen, voordat de cateringactiviteiten verzorgd dienen te worden de definitieve aantallen hoeveelheden en wensen aan GSWRX B.V. door te geven. Bij gebreke van het tijdig doorgeven van de gegevens is GSWRX B.V. niet gehouden rekening te houden met te laat of niet doorgegeven informatie.

 

12.2 Voor zover Opdrachtgever wenst, dat derden cateringactiviteiten verzorgen kan zulks uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande tijdige verkregen schriftelijke toestemming van GSWRX B.V. De verantwoordelijkheid voor de catering, voor zover deze niet door GSWRX B.V. verzorgd wordt, berust volledig bij Opdrachtgever. Voor zover catering door derden verricht wordt, verbindt Opdrachtgever zich ten opzichte van GSWRX B.V. de door deze derden toegebrachte schade aan GSWRX B.V. volledig te vergoeden.

 

12.3 Voor zover Opdrachtgever catering door een derde laat verzorgen, verbindt Opdrachtgever zich ten opzichte van GSWRX B.V. deze derde tijdig en correct te betalen.

Artikel 13 – Annulering

13.1O opdrachtgever aanvaardt, dat verbintenissen voortvloeiend uit enige overeenkomst met GSWRX B.V. niet geannuleerd kunnen worden, behoudens voor zover sprake is van een servicecontract en aan de voorwaarden van artikel 13.2 is voldaan.

 

13.2 Voor zover Opdrachtgever met GSWRX B.V. een servicecontract overeenkomt, is Opdrachtgever gerechtigd deze overeenkomst te annuleren. Bij annulering tot tien werkdagen voor het tijdstip waarop de één of meer verbintenissen uit een servicecontract door GSWRX B.V. zullen worden uitgevoerd, is Opdrachtgever gehouden de tot het tijdstip van annulering, door GSWRX B.V. gemaakte kosten en nog te maken kosten voor werkzaamheden of diensten die GSWRX B.V.niet kan annuleren te vergoeden. Voor zover Opdrachtgever tien werkdagen of minder voor de datum waarop de één of meer verbintenissen uit een servicecontract door GSWRX B.V. zullen worden uitgevoerd annuleert, is Opdrachtgever gehouden de volledige met GSWRX B.V. overeengekomen prijs aan GSWRX B.V. te vergoeden.

Artikel 14 – Reclames   

14.1Reclames door Opdrachtgever worden uitsluitend in behandeling genomen, voor zover deze schriftelijk bij GSWRX B.V. worden ingediend binnen vijf werkdagen, nadat de omstandigheden die tot de reclame hebben geleid zich hebben voorgedaan.

 

14.2 Voor zover Opdrachtgever niet binnen de termijn als genoemd in artikel 14.1 gereclameerd heeft, vervalt het recht van Opdrachtgever te reclameren en wordt de overeenkomst tussen Opdrachtgever en GSWRX B.V. van de zijde van GSWRX B.V. geacht correct te zijn nagekomen.

 

14.3 Opdrachtgever GSWRX B.V. komen overeen dat een reclame de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten opzichte van GSWRX B.V. niet opschort.

Artikel 15 – Overmacht  

15.1Voor zover GSWRX B.V. tijdelijk wordt verhinderd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen, door een oorzaak welke buiten de schuld van GSWRX B.V. ligt en evenmin krachtens de wet of rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor rekening van GSWRX B.V. komt, is GSWRX B.V. bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

 

15.2 Indien na afloop van de tijdelijke verhindering als bedoeld in artikel 15.1 verdere nakoming van enige overeenkomst op GSWRX B.V. een onredelijk zware last legt, is GSWRX B.V. gerechtigd enige overeenkomst met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Daarnaast is GSWRX B.V. gerechtigd, voor zover de overmacht betrekking heeft op een servicecontract een georganiseerde servicedienst te verplaatsen naar een nader tijdstip, waarbij de kosten van de verplaatsing in rekening kunnen worden gebracht bij Opdrachtgever.

 

15.3 Indien GSWRX B.V. door omstandigheden als genoemd in artikel 15.1 blijvend verhinderd is haar verbintenissen uit enige overeenkomst na te komen, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voor het deel van de overeenkomst dat op het tijdstip van ontbinding nog niet was uitgevoerd.

 

15.4 Onder omstandigheden als bedoeld in artikel 15.1 wordt onder meer bedoeld stakingen, automatiseringsproblemen, storingen in Wifi, internet of telefoonverbindingen of levering van water, gas of energie, schade aan het gebouw of de gebouwen van GSWRX B.V., overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan GSWRX B.V. door derden, brand, vertraging in het verkeer of waterschade.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid  

16.1 GSWRX B.V. is jegens Opdrachtgever of derden nimmer aansprakelijk voor door Opdrachtgever of derden geleden schade, verband houdend of samenhangend met een tussen Opdrachtgever en GSWRX B.V. gesloten overeenkomst, behoudens voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van GSWRX B.V., dan wel door GSWRX B.V. ingeschakelde derden.

 

16.2Onverminderd hetgeen is vermeld in 16.1 geldt ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, dat voor vergoeding nimmer meer in aanmerking komt dan, schade waarvoor GSWRX B.V. verzekerd is en tot maximaal het bedrag waartoe de verzekeraar van GSWRX B.V. tot uitkering overgaat.

 

16.3 Onverminderd hetgeen in 16.1 en 16.2 is vermeld geldt ter verdere beperking van aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden, dat GSWRX B.V. nimmer gehouden is een hoger bedrag aan schade te vergoeden, dan de door opdrachtgever betaalde prijs met betrekking tot de overeenkomst, waaruit het schadeveroorzakende feit voortvloeit.

 

16.4 Opdrachtgever aanvaardt dat GSWRX B.V. nimmer aansprakelijk is voor schade ten gevolge van stroomstoring, het slecht functioneren van computers, laptops, printplaten, audiovisuele of technische apparatuur, dan wel Wifi, het niet goed werken van processen bij opdrachtgever door bijvoorbeeld een fout in door GSWRX B.V. geleverde software, het vastlopen van programma’s bij opdrachtgever waardoor gegevens geheel of gedeeltelijk niet meer aanwezig zijn, dan wel het ongeschikt zijn of worden van het bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zalen of ruimtes.

 

16.5Negatieve gevolgen voor opdrachtgever van eventuele fiscale beslissingen door de belastingdienst ten aanzien van een door GSWRX B.V. met Opdrachtgever overeengekomen verbintenissen komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart GSWRX B.V. tegen aanspraken van overheidswege voortvloeiend uit het niet nakomen door Opdrachtgever, diens werknemers of gasten van verplichtingen van Opdrachtgever uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

 

16.6 Opdrachtgever aanvaardt dat nimmer voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, letselschade, gevolgschade, vervangende schade en schade door bedrijfsstoring bij Opdrachtgever, gederfde winst, geleden verlies en stagnatieschade.

 

16.7 Opdrachtgever aanvaardt dat beperkingen ter zake aansprakelijkheid en gehoudenheid schade te vergoeden ook gelden voor werknemers van het GSWRX B.V. dan wel door GSWRX B.V. ingeschakelde derden.

 

16.8 Rechtsvorderingen jegens GSWRX B.V. dienen op straffe van verval te worden ingesteld bij de bevoegde rechtbank binnen een jaar na levering door GSWRX B.V.

Artikel 17 – Rechten van intellectueel eigendom  

17.1 Opdrachtgever en GSWRX B.V. komen overeen, dat alle rechten van intellectuele eigendom welke voortvloeien uit (experimenteer-)overeenkomsten tussen Opdrachtgever en GSWRX B.V. uitsluitend berusten bij GSWRX B.V. Voor zover rechtens vereist verbindt opdrachtgever zich jegens GSWRX B.V. alle noodzakelijke rechtshandelingen te verrichten om rechten van intellectueel eigendom welke voortvloeien uit (experimenteer-)overeenkomsten tussen Opdrachtgever en GSWRX B.V. aan GSWRX B.V. te leveren.

 

17.2 Opdrachtgever garandeert GSWRX B.V. dat al hetgeen Opdrachtgever aan GSWRX B.V. ter beschikking stelt om een (experimenteer-)overeenkomst tussen Opdrachtgever en GSWRX B.V. uit te voeren geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden.

 

17.3 Opdrachtgever verbindt zich jegens GSWRX B.V. om behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GSWRX B.V. al hetgeen voortvloeit uit een (experimenteer-)overeenkomst en beschermd wordt door rechten van intellectueel eigendom van GSWRX B.V. noch openbaar te maken, noch te verveelvoudigen.

 

17.4.Opdrachtgever vrijwaart GSWRX B.V. tegen alle door GSWRX B.V. te lijden schade welke (mede) een gevolg is van een inbreuk op rechten van intellectueel eigendom van derden als gevolg van hetgeen door Opdrachtgever aan GSWRX B.V. ter beschikking is gesteld om een (experimen- teer-)overeenkomst tussen Opdrachtgever en GSWRX B.V. geheel of gedeeltelijk uit te voeren.

 

17.5Opdrachtgever verbindt zich jegens GSWRX B.V. om behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van GSWRX B.V. geen wijzigingen aan te brengen op hetgeen voortvloeit uit een tussen opdrachtgever en GSWRX B.V. gesloten experimenteerovereenkomst.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

18.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met GSWRX B.V. is met uitsluiting van het recht van andere staten en het Weense koopverdrag uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

18.2 Geschillen tussen Opdrachtgever en GSWRX B.V. zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, tenzij een geschil krachtens dwingende wetsbepaling behoort tot de bevoegdheid van een bij wet voorgeschreven rechter.

Create A product first!

Create a product first please!